خدایان یونان

در تلقى مردم یونان ، خدایان به صورت انسان تصور مى شدند و خصوصیات انسانى داشتند ولى جاودانه بودند. اساطیر یونان ، فرهنگ انسانى خدایان بشمار مى رود، نخستین خداى یونان گائیا بود که انسان و حیوان و گیاه را خلق مى کرد. و آخرین خدا، کرونوس بود؛ خدائى بى رحم که اولاد خودش را مى خورد. تنها یکى از فرزندان او به نام زئوس به همت مادرش رآ از چنگال پدر جان بدر برد.
خدایان آسمان ؛ اطراف زئوس عده زیادى ارباب انواع قرار داشتند که مظهر کائنات آسمانى شمرده مى شوند و در اصل خدایان محلى بودند. هر یک در نزد قوم و قبیله خود داراى قدرت کامل در آسمان و زمین بودند…هومر این خدایان را به صورت انسان نشان داد. زن زئوس ؛ هرا در آسمان زندگى مى کرد و الهه عروسى و مزاوجت بود. ((هرمس )) و ((آرتمس )) و ((آپولون )) را سه فرزند ((زئوس )) مى دانستند.
هرمس مظهر باران شناخته مى شد…آرتمیس رب النوع ماه بود…آپولون رب النوع خورشید و نور و موسیقى بود…و هادس خداوند دوزخ بود…
خدایان دریا؛ ((پوزئیدون )) پسر ((کرونوس )) و برادر زئوس بر خدایان دریا ریاست داشت …آمفیرتیت رب النوع آبهاى ساحلى ، نره مظهر دریاى آرام و تتیس رب النوع بود.
خدایان زمین ؛ ((دمتر)) رب النوع خرمن بود و ((کوره )) دختر ((دمتر)) رب النوع گل و گیاه بهار و ((سیلن )) خداوند مستى و، ((ساتیر)) و ((پان )) خداوندان مراتع و شبانان …
خدایان زیر زمین ؛ ((هادس )) یا ((پلوتون )) خداوند مردگان ، ((مینوس )) مالک بهشت و جهنم و ((هفائیستوس )) خداى آتش و آتشفشان و آهنگران بودند…
خدایان کار؛ ((آرس )) خداوند جنگ ، ((آفرودیت )) رب النوع عشق و جمال ، ((آتنه )) رب النوع هوش و هنر و صناعت و ((هسیا)) رب النوع خانواده و صنایع و علوم و ادبیات بودند…
خداوندان اولمپ ؛ ((زئوس )) در قله کوه ((اولمپ ))؛ بلندترین کوه یونان در قصرى مى زیست . خدایان معتبر اولمپ به ریاست ((زئوس )) مشورت خانه اى ترتیب مى دادند. تعداد خداوندان ((اولمپ )) را به دوازده خدا مى رسانیدند:
اسم یونانى اسم رومى
۱ زئوس ژوپیتر
۲ هرا ژونون
۳ آتنه مینرو
۴ آرتمیس دبآن
۵ آفرودیت ونوس
۶ دمتر سرس
۷ آپولون قبوس
۸ هرمس مرکور
۹ آرس مارس
۱۰ هفائیستوس و ولکن
۱۱ پوزئیدون نپتون
۱۲ هستیا وستا

/ 0 نظر / 16 بازدید